Metodik prevence - 4. základní škola Cheb, Hradební 14

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

METODIK PREVENCE
Školní metodik prevence: Mgr. Otto Friedrich
tel. 605 903 435
E-mail: otfried@seznam.cz

Metodik prevence vytváří minimální preventivní program a podílí se na jeho realizaci.
Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence.
Sleduje zařazení prevence do výuky jednotlivých předmětů a odborně a metodicky učitelům pomáhá.
Využívá nabídky osvědčených vzdělávacích agentur a poskytovatelů preventivních programů.
Zpracovává podklady k plánování, realizaci a hodnocení primární prevence.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Nejčastěji mezi rizikové chování řadíme:

• šikanu a násilí ve školách, včetně extrémně agresivního jednání
• záškoláctví
• užívání návykových látek
• nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým využíváním PC atd.)
• užívání anabolik a steroidů
• kriminální jednání
• sexuálně rizikové chování
• vandalismus
• xenofobii, rasismus a intoleranci
• týrání a zneužívání dětí atd.

Konkrétní postup řešení:
 rozhovor se žákem (žáky)
 informovat rodiče
 informovat metodika prevence – svolat - svolat výchovnou komisi
 konkrétní vyšetřování, řešen
 provést zápis z jednání (viz. tiskopisy u školního metodika prevence)
 spolupráce s rodinou, péče a poradenství

Záškoláctví
• jednání se žákem
• pohovor se zákonnými zástupci (neomluvená absence do 10 hod.)
• jednání s rodiči – výchovná komise (nad 10 neomluvených hodin nebo podle individuální potřeby při nižším počtu neomluvených hodin)
• návrh nápravy – výchovné opatření, lékařská potvrzení
• informovat OSPOD
• Informovat MěÚ – přestupková komise (zaslání zprávy o neomluvené absenci nad 25 NH )
• zápis
Všechny postupy řešení jsou individuální, v jednotlivých případech postupujeme podle momentální situace a závažnosti případu, vždy ale se souladem s Metodickým doporučením MŠMT a MPP

ZÁSADY PREVENCE V KOSTCE

• získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat
• hovořit otevřeně s dítětem o alkoholu a drogách a jejich škodlivých účincích
• pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které usnadní alkohol a drogy odmítat
• vytvořit zdravá rodinná pravidla
• předcházet nudě
• pomoci dítěti se ubránit nevhodné společnosti
• posílit sebevědomí dítěte
• spolupracovat s dalšími dospělými a organizacemi, které se zabývají prevencí rizikového chování

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: středa 14,15 – 15,30 hod. nebo po předchozí domluvě kdykoli
Další formou komunikace se školním metodikem prevence může být schránka důvěry, umístěná na správním pavilonu.

Minimální preventivní program
pro školní rok 2019/2020
 "Protidrogový vlak"
Projektový den s přípravnou třídou Bezpečí-"Umíme si poradit?"
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky